I. INDUSTRIE
 (%)
1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
(serie brută) 
luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-30.IX.2019
faţă de
1.I-30.IX.20181)
2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep.1)
Total judet 92.7 92.1 88.2 78.2 86.4 97.0 121.0 103.0 77.9 79.6 89.4 93.7 111.0 95.4
1) Date provizorii
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială. 
 (%)
2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) luna corespunzătoare din anul precedent = 100  1.I-30.IX.2019
faţă de
1.I-30.IX.20181)
2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai  iun. iul. aug. sep.1)
Total judet  75.3 95.7 99.8 79.5 92.5 135.4 112.4 128.9 128.2 92.8 103.5 95.0 117.2 111.8
1) Date provizorii
Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
II. COMERŢ INTERNAŢIONAL
mii euro
3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI 20181) 2019
iul.   aug.  sep. oct. nov. dec. ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) 1.I-31.VII3)
Total exporturi FOB 16780 16591 16642 16819 13427 13304 11207 14509 15025 11941 17224 15367 15801 101075
Total importuri CIF 24915 20083 14877 17926 18806 15297 12174 17351 17908 13463 18253 20539 33318 133005
Sold FOB/CIF -8135 -3492 1765 -1107 -5379 -1993 -967 -2842 -2883 -1522 -1029 -5172 -17517 -31930
1) Date semidefinitive; 2) Date revizuite; 3) Date provizorii
III. TURISM
număr
4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri de structuri de primire turistică  2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total judeţ 4952 4238 2191 2229 1615 1833 2219 2265 4030 4674 6496 6667 5420
din care:                          
Hoteluri 3862 3255 1482 1610 946 1238 1498 1413 2844 3379 5010 5309 4543
Moteluri 668 634 413 336 322 267 347 420 661 726 271 549 412
Vile turistice 32 19 55 47 43 48 20 14 30 48 320 176 64
Cabane turistice - - - - - - - - -   10 10 7
Pensiuni turistice  12 7 1 - - - 29 47 43 69 50 81 46
Pensiuni agroturistice  - - - - - - - - 2 5 7 6 -
 
număr
5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, pe tipuri de structuri de primire turistică  2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep
Total judeţ 28034 26383 4907 2946 2443 2529 5165 6975 16948 24181 35494 32635 27597
din care:                          
Hoteluri 26330 24757 3819 2223 1670 1828 4279 5333 15178 20918 31645 30103 26064
Moteluri 1023 1015 615 371 361 313 401 967 872 1776 342 803 610
Vile turistice 32 19 55 47 43 48 20 14 30 48 756 309 205
Cabane turistice - - - - - - - - - - 22 10 14
Pensiuni turistice  18 7 2 - - - 29 60 59 75 66 102 46
Pensiuni agroturistice  - - - - - - - - 2 5 7 6 -
(%)
6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE 2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep
Total judeţ  52,3 48,9 11,1 8,5 12,5 14,5 14,7 15,5 31,7 46,7 59,2 55,3 50,5
 
IV. FORŢA DE MUNCĂ
persoane
7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei  2018 *)  2019 *)
sep.1) oct.1) nov.1) dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3)
Total judeţ 45843 45874 45897 45732 45279 45496 45674 45675 45682 45687 45752 45680 45723
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 5254 5258 5260 5241 5218 5243 5263 5264 5264 5265 5272 5264 5269
Industrie şi Construcţii  12998 13007 13014 12967 12056 12113 12161 12161 12163 12164 12181 12162 12174
Servicii **) 27591 27609 27623 27524 28005 28140 28250 28250 28255 28258 28299 28254 28280
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. 
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
1) Datele pentru anul 2018 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.
3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.
lei/persoana
8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT  2018 *) 2019 *)
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total judeţ 3766 3813 3939 3973 3864 3972 4113 4158 4121 4309 4102 4089 4158
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 3863 3571 4021 3843 3400 3538 3942 4047 4022 4150 4435 4164 4274
Industrie şi Construcţii  3218 3259 3319 3449 3209 3392 3414 3661 3443 3522 3571 3762 3681
Servicii **) 3970 4095 4176 4214 4261 4310 4436 4392 4425 4674 4245 4208 4327
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eşantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaţilor din acest sector.
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2. Informaţiile privind câştigurile salariale pentru anumite activităţi economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei şi serviciilor (ex. extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, poştă şi de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
Nota 3: Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.
lei/persoana
9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET  2018 *) 2019 *)
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total judeţ 2256 2283 2356 2370 2328 2393 2478 2512 2494 2656 2490 2480 2514
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 2306 2133 2395 2288 2045 2120 2365 2423 2408 2498 2661 2489 2553
Industrie şi Construcţii  1946 1972 2006 2073 2025 2150 2169 2325 2196 2247 2267 2399 2339
Servicii **) 2372 2444 2490 2507 2528 2556 2630 2612 2637 2864 2543 2512 2577
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Vezi Notele 1-2 de la tabelul 8
Nota 3: Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”
Nota 4: Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.
Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
persoane
10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei 2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total judeţ 5208 4988 5063 5268 5248 5262 5013 4736 4626 4570 4506 4348 4194
Bărbaţi 2948 2805 2888 3084 3100 3065 2878 2664 2559 2506 2413 2324 2247
Femei 2260 2183 2175 2184 2148 2197 2135 2072 2067 2064 2093 2024 1947
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(%)
11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei  2018 2019
sep. oct. nov. dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep.
Total judeţ 5,5 5,3 5,4 5,6 5,6 5,6 5,4 5,1 4.9 4,9 4.8 4,7 4.5
Bărbaţi 5,7 5.5 5,6 6,1 6,1 6,1 5,7 5,3 5,1 5,0 4,8 4,6 4.4
Femei 5,2 5.1 5,1 5,1 5,0 5,1 5,0 4.8 4.8 4.8 4.9 4.7 4.5
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
1)Rata şomajului înregistrat, recalculată cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2019
V. INDICATORI SOCIALI
12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 2018 2019
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II
Numărul mediu al pensionarilor - (persoane) 55372 55237 55159 55158 54916 54672
Pensia medie – (lei)  932 932 1025 1025 1025 1033
 
 
 
 
număr
13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
(persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România)
date absolute
2018 20193)
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
   Născuţi-vii1) 200 183 169 150 192 131 146 149 175 197 229 226 254
   Decedaţi 1) 255 300 304 399 398 299 356 314 332 300 299 310 283
   Spor natural 1) -55 -117 -135 -249 -206 -168 -210 -165 -157 -103 -70 -84 -29
   Căsătorii 2) 254 161 98 69 48 68 95 69 159 170 194 256 219
   Divorţuri 2) 33 60 41 21 4 19 35 16 57 33 14 17 60
   Decedaţi sub 1 an 1) 2 4 3 0 0 0 4 1 1 0 1 1 2
1) Date semi-definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 2) Date definitive (repartizate după data producerii evenimentului demografic); 3) Date provizorii (repartizate după data înregistrării evenimentului demografic).
Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei, iar în lipsa acestora, după domiciliul sau reşedinţa tatălui, decesele după domiciliul sau reşedinţa decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.
VI. CONSTRUCŢII
număr
14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE  2018 2019
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total judeţ 51 57 44 33 23 24 46 32 42 51 59 50 43
 
număr
15. LOCUINŢE TERMINATE  2018 2019
trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II1)
Locuinţe terminate 45 56 125 95 39 89
mediul urban 11 17 46 22 13 27
mediul rural 34 39 79 73 26 62
1) Date provizorii  
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.
VII. ALŢI INDICATORI
 
16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS
- în luna septembrie 2019 -
Înmatriculări de
societăţi comerciale
- număr -
Valoarea capitalului social total subscris exprimat in 
Moneda naţională
  - mii lei -
Valută
Dolari SUA EURO
Total judeţ 3 1.2 266.7 242.4
Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului